SLUŽBY POSKYTOVANÉ NOTÁŘEM


Převody nemovitostí

Dům, byt nebo pozemek se nejčastěji převádějí kupní nebo darovací smlouvou. Je možné sepsat i smlouvu směnnou či smlouvu, kterou se zřizuje věcné břemeno – služebnost k nemovitosti. Notář při sepisu smlouvy také poučí strany o právních důsledcích jejich jednání, a tím působí i preventivně proti vzniku případného sporu. Povinnost notáře je být nestranný, ke všem stranám přistupuje stejně a žádnou z nich nezvýhodňuje na úkor druhé.

Notář sepíše smlouvu ve formě notářského zápisu, který je na rozdíl od smlouvy sepsané například advokátem, realitní kanceláří nebo samotnými stranami, veřejnou listinou. Význam veřejné listiny spočívá v tom, že údaje v ní obsažené jsou pravé a pravdivé, pokud někdo tvrdí opak, musí to u soudu prokázat. K sepsání smlouvy stačí předložit nabývací titul.

Notář zajistí sepsání veškerých listin, zejména návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Znalecký posudek o ceně nemovitostí k převodu není nezbytný. Poplatníci daně z nabytí nemovitých věcí (zásadně to je převodce, není-li jiná dohoda) si totiž pro stanovení základu daně mohou zvolit mezi zjištěnou cenou (podle znaleckého posudku) nebo směrnou hodnotou, která vychází z cen obdobných nemovitých věcí v daném místě a čase, tj. se zohledněním druhu, polohy, účelu, stavu, stáří, vybavení a stavebně technických parametrů nemovité věci. Podrobnější informace ohledně podkladů ke stanovení směrné hodnoty podá příslušný finanční úřad. 

Odměna za sepsání kupní smlouvy se řídí notářským tarifem, vyhláškou č. 196/2001 Sb. v platném znění (odkaz). Pro zjištění ceny konkrétního úkonu nás můžete kontaktovat telefonicky, e-mailem, či osobně navštívit naši kancelář.

            V souvislosti se sepisováním kupních smluv může notář provést též úschovu peněz za účelem zajištění bezpečného zaplacení kupní ceny, včetně zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí. Nemůže tak nastat situace, kdy prodávající prodá nemovitost a nedostane kupní cenu nebo naopak, kdy kupující zaplatí za nemovitost a přitom nedojde k převodu vlastnického práva. Současně je tím též vyloučena situace, kdy prodávající nezaplatí daň z nabytí nemovitých věcí a daň za něho musí zaplatit kupující, který je ze zákona pro tyto případy jeho ručitelem.