SLUŽBY POSKYTOVANÉ NOTÁŘEM


Pořízení pro případ smrti

Pořízeními pro případ smrti jsou dědická smlouva, závěť a dovětek. V širším slova smyslu sem můžeme zařadit i prohlášení o vydědění a povolání vykonavatele závěti nebo správce pozůstalosti nebo prohlášení o odvolání těchto listin.

Sepsáním závěti může zůstavitel pro případ své smrti vyřešit své majetkové záležitosti a předejít tak následným majetkovým sporům mezi dědici. Zejména osoby, které nemají manžele nebo děti, by měly být informovány o tom, kdo po nich bude ze zákona dědit, a případně zvážit, zda nesepsat závěť.
Závěť sepsaná formou notářského zápisu nejvyšší možnou mírou zaručuje, že vaše vůle bude naplněna. Originál závěti sepsané notářem totiž zůstává bezpečně uložen u notáře a údaj, že závěť byla sepsána, musí notář zapsat do Evidence právních jednání pro případ smrti vedené Notářskou komorou České republiky. V případě zahájení řízení o pozůstalosti má notář povinnost v této Evidenci zjistit, zda zemřelý zanechal závěť či jiné pořízení pro případ úmrtí. Nemůže se tedy stát, že by závěť byla opomenuta, ať už náhodou nebo úmyslným zatajením či zničením.

Pokud zůstavitel nechce, aby po něm dědil jeho potomek (tzv. nepominutelný dědic) a jsou-li pro to zákonem stanovené důvody, může sepsat prohlášení o vydědění. Jedná se o sepsání formálně a obsahově náročné listiny a zvláště v tomto případě je vhodné nechat listinu sepsat notářem.

Listinou o povolání správce pozůstalosti je možné určit osobu, která bude mít na starosti správu majetku, po smrti zůstavitele až do vyřízení pozůstalosti. Zejména podnikatelé, kteří vlastní obchodní závod, případně podíly v obchodních korporacích, by na ustanovení takové osoby neměli zapomínat, neboť tak lze předejít nenahraditelným škodám vyplývajícím ze sporů dědiců. Zákon vyžaduje pro povolání správce pozůstalosti formu notářského zápisu, přičemž všechna potřebná poučení Vám dáme při sepisování listiny v notářské kanceláři.  

Bližší informace a veškerá poučení ohledně možností v závěti a důvodů vydědění Vám podáme při osobní konzultaci v notářské kanceláři.

Odměna za sepsání závěti, dovětku, prohlášení o vydědění či povolání správce pozůstalosti se řídí notářským tarifem, vyhláškou č. 196/2001 Sb. v platném znění a činí 1830,- Kč. K ceně se připočítává 21 % DPH.