SLUŽBY POSKYTOVANÉ NOTÁŘEM


Majetkové smlouvy manželů, snoubenců

Veškerý majetek pořízený za trvání manželství, s výjimkou majetku získaného darem, dědictvím či restitucí patří dle občanského zákoníku do společného jmění manželů.
Manželé mohou na základě své dohody tento rozsah zúžit, či naopak rozšířit o majetek dosud ve výlučném vlastnictví jednoho manžela, či vyhradit vznik společného jmění ke dni zániku manželství, a to smlouvou o manželském majetkovém režimu. Tato smlouva musí mít formu notářského zápisu.
Smlouvy o manželském majetkovém režimu je možno zapsat do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu. Zápis má takové právní účinky, že manželé či snoubenci se mohou těchto smluv vůči třetím osobám vždy dovolat, i když tyto třetí osoby nebyly s jejich obsahem seznámeny, tedy že tyto smlouvy jsou vůči třetím osobám účinné; v opačném případě totiž platí, že těchto smluv se lze vůči třetím osobám dovolat jen tehdy, je-li jim jejich obsah znám.
Účelem uzavírání smluv o manželském majetkovém režimu je zpravidla řešení situací, které by mohly negativně ovlivnit rodinné majetkové poměry. Smlouvy mohou například snížit dopady podnikatelských rizik jednoho z manželů na rodinu, mohou vyloučit složité vypořádání majetku po rozvodu manželství či předcházet nechtěnému dědění majetku potomkem jen jednoho z manželů.